بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی 1344

10,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی 1344 منتشر شده در سال 1344