تاجگذاری محمدرضا پهلوی – بلوک بی دندانه

100,000 تومان

تمبر تاجگذاری محمدرضا پهلوی بلوک بی دندانه منتشر شده در سال 1346