تاجگذاری محمدرضا پهلوی

20,000 تومان

تمبر تاجگذاری محمدرضا پهلوی منتشر شده در سال 1346