تدفین رضا شاه پهلوی

1,200,000 تومان

تمبر تدفین رضا شاه پهلوی منتشر شده در سال 1329