تمبرهای سال 1331

1,200,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1331