تمبرهای سال 1341

930,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1341