تمبرهای سال 1342

3,915,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1342