تمبرهای سال 1343

1,700,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1343