تمبرهای سال 1358

62,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1358