تمبرهای سال 1382

100,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1382