تمبر مشترك ایران، افغانستان و تاجیكستان(خواجه عبداله انصاری)

4,000 تومان

تمبر مشترك ایران، افغانستان و تاجیكستان(خواجه عبداله انصاری) منتشر شده در سال 1389