تمبر مشترک ایران اندونزی

6,000 تومان

تمبر مشترک ایران اندونزی منتشر شده در سال 1388