تمبر مشترک ایران – اوکراین

15,000 تومان

تمبر مشترک ایران اوکراین منتشر شده در سال 1383