تمبر مشترک ایران – روسیه

15,000 تومان

تمبر مشترک ایران روسیه منتشر شده در سال 1382