تمبر مشترک ایران – مغرب

4,000 تومان

تمبر مشترک ایران مغرب منتشر شده در سال 1387