تمبر مشترک ایران – هند

12,000 تومان

تمبر مشترک ایران هند منتشر شده در سال 1383