تمبر مشترک ایران و تاجیکستان

6,000 تومان

تمبر مشترک ایران و تاجیکستان منتشر شده در سال 1387