تمبر مشترک ایران پرتغال

10,000 تومان

تمبر مشترک ایران پرتغال منتشر شده در سال 1388