تمبر مشترک ایران – چین

15,000 تومان

تمبر مشترک ایران چین منتشر شده در سال 1382