تمبر مشترک ایران کوبا

5,000 تومان

تمبر مشترک ایران کوبا منتشر شده در سال 1388