جمهوری اسلامی

2,000 تومان

تمبر جمهوری اسلامی منتشر شده در سال 1358