حفاظت شهر ونیز

20,000 تومان

تمبر حفاظت شهر ونیز منتشر شده در سال 1353