دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو 1345

10,000 تومان

تمبر دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو 1345 منتشر شده در سال 1345