دهمین سال پیوستن ایران به سازمان جهان ماهواره مخابراتی 1357

5,000 تومان

تمبر دهمین سال پیوستن ایران به سازمان جهان ماهواره مخابراتی 1357 منتشر شده در سال 1357