دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران 1354

2,000 تومان

تمبر دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران 1354 منتشر شده در سال 1354