دومین سمپوزیوم صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه 1341

30,000 تومان

تمبر دومین سمپوزیوم صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه 1341 منتشر شده در سال 1341