دومین کنگره دامپزشکی 1345

6,000 تومان

تمبر دومین کنگره دامپزشکی 1345 منتشر شده در سال 1345