دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان 1335

30,000 تومان

تمبر دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان منتشر شده در سال 1335