دیدار امیر کویت 1346

18,000 تومان

تمبر دیدار امیر کویت 1346 منتشر شده در سال 1346