دیدار حبیب بورقیبه از ایران

25,000 تومان

تمبر دیدار حبیب بورقیبه از ایران منتشر شده در سال 1343