دیدار دکتر رادهاکریشنان رئیس جمهور هند

200,000 تومان

تمبر دیدار دکتر رادهاکریشنان رئیس جمهور هند منتشر شده در سال 1342