دیدار رئیس جمهور اتریش

15,000 تومان

تمبر دیدار رئیس جمهور اتریش منتشر شده در سال 1344