دیدار رئیس جمهور بلغارستان از ایران

10,000 تومان

تمبر دیدار رئیس جمهور بلغارستان از ایران منتشر شده در سال 1346