دیدار رئیس جمهور رومانی از ایران

7,000 تومان

تمبر دیدار رئیس جمهور رومانی از ایران منتشر شده در سال 1346