دیدار رئیس جمهور عراق عارف از ایران

18,000 تومان

تمبر دیدار رئیس جمهور عراق عارف از ایران منتشر شده در سال 1345