دیدار لئونید برژنف از ایران

200,000 تومان

تمبر دیدار لئونید برژنف از ایران منتشر شده در سال 1342