دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق از ایران 1336

60,000 تومان

تمبر دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق از ایران منتشر شده در سال 1336