دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان

10,000 تومان

تمبر دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان منتشر شده در سال 1344