دیدار هاینریش لوبکه

280,000 تومان

تمبر دیدار هاینریش لوبکه منتشر شده در سال 1342