دیدار هیلاسلاسی از ایران

39,000 تومان

تمبر دیدار هیلاسلاسی از ایران منتشر شده در سال 1343