دیدار پادشاه بلژیک از ایران

60,000 تومان

تمبر دیدار پادشاه بلژیک از ایران منتشر شده در سال 1343