دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم 1347

9,000 تومان

تمبر دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم 1347 منتشر شده در سال 1347