دیدار پادشاه نروژ از ایران

70,000 تومان

تمبر دیدار پادشاه نروژ از ایران منتشر شده در سال 1343