دیدار ژنرال ایوب خان 1338

150,000 تومان

تمبر دیدار ژنرال ایوب خان منتشر شده در سال 1338