دیدار ژولینا ملکه هلند

290,000 تومان

تمبر دیدار ژولینا ملکه هلند منتشر شده در سال 1342