دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا 1336

300,000 تومان

تمبر دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا منتشر شده در سال 1336