روزهای پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک 1353

9,000 تومان

تمبر روزهای پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک 1353 منتشر شده در سال 1353