روز اسرا و مفقودین

1,000 تومان

تمبر روز اسرا و مفقودین منتشر شده در سال 1375