روز اسناد ملی

1,500 تومان

تمبر روز اسناد ملی منتشر شده در سال 1379