روز بهداشت جهانی 1366

1,000 تومان

تمبر روز بهداشت جهانی 1366 منتشر شده در سال 1366